Kuupäev: 18. märtsil 2024

Adressaat: Eesti Vabariigi õiguskantsler

Teadmiseks: Eesti Vabariigi Valitsus, Riigikogu liikmed, Riigikogu EL asjade komisjoni liikmed

Kellelt: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased

Lp. õiguskantsler Ülle Madise

Riigikogu EL asjade komisjon (ELAK) arutas 16. veebruaril WHO lepingumuudatusi puudutavat kollektiivset pöördumist, mille algatas MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased.[1]

Pöördume Teie poole palvega kontrollida, kas WHO lepingute arutelu Riigikogu EL asjade komisjonis vastas hea halduse tavale ning anda selle kohta oma avalik hinnang.

Kollektiivne pöördumine põhineb rahvusvahelisel dokumendil,[2] kus tuuakse välja punktid, mis võivad olla ohuks meie riigi autonoomsetele otsustele ja põhiseaduslikule korrale. Näiteks sisalduvad Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute artikli 18 lg 1 soovituste nimekirjas nõuanded, mida kasutati Covid-19 kriisis ja mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud. Tuleviku tervisekriiside korral võiksid muutuda legaalseks nii sundisolatsioon, sundvaktsineerimine kui sundravi.

Olgugi et hetkel on tegu WHO dokumendi tööversiooniga, oleks tulnud istungil pöördumises esitatud väidete ümberlükkamisel toetuda kas sama dokumendi teistele punktidele või mõnele muule riiklikule või rahvusvahelisele lepingule, mis on ülimuslik kõne all oleva lepingu suhtes. Seda istungil ei tehtud.

Leiame, et ELAKi esimees Liisa Pakosta (Eesti 200) rikkus istungit juhtides hea halduse tava järgmistes punktides:

  • teatades istungi toimumise aja ja koha meile kui petitsiooni algatajale vaid neli tööpäeva enne istungi toimumist, samas kui teisi istungil esinejaid teavitati märgatavalt varem (istung toimus Saaremaal);
  • mitte teavitades meid istungi formaadist, keelest ja teistest esinejatest enne istungit, seda isegi mitte peale kirjalikku küsimust;
  • mitte võimaldades istungil osaleda meie poolt esitatud isikutel;
  • piirates meie esindaja sõnavõtu viiele minutile, mis välistas keerulise teema detailse käsitluse;
  • kutsudes piiratud ajaga istungile spetsialiste pidama ettekandeid pöördumisega mitteseotud teemadel;
  • tellides istungile kaks ettekannet vene propaganda, valeinfo, infooperatsioonide ja vandenõuteooriate teemal, jättes sellega eksitava mulje, justkui oleks nendel teemadel mingi seos Eesti arstide ja teadlaste ühinguga;
  • jagades istungil oma repliikides korduvalt tõele mittevastavat informatsiooni, kahjustades nõnda Eesti arstide ja teadlaste ühingu ning nende liikmete mainet;
  • vältides istungil pöördumise faktitäpset ja detailset käsitlust ning marginaliseerides teemat, sealjuures kuvamata kordagi ekraanile petitsiooni teksti ligi 2,5-tunnise arutelu ajal;
  • kasutades ja võimaldades teistel esinejatel kasutada pöördumise mustamiseks paljasõnalisi väiteid nagu “see on lausvale”, toomata nende toetuseks ühtki punkti WHO lepingutest või muudest dokumentidest.

Detailse kirjelduse istungi kohta saatsime 15. märtsil märgukirjana Vabariigi Valitsusele, Riigikogu liikmetele ja ELAKi istungil osalejatele. Märgukirja leiate manusena:

WHO lepingute arutelu Riigikogu EL asjade komisjonis ebaõnnestus – sisulise diskussiooni asemel püüti marginaliseerida nii teemat kui petitsiooni algatajaid“.

Lugupidamisega ja Teie tagasisidet ootama jäädes

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased nimel juhatuse ja nõukogu liikmed

Helen Lasn

Tiia Liivalaid

Kaari Saarma

Joona Sõsa

Pille Varmann

Viited:


[1] Ei WHO sunnimeetmete rakendamisele! MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, Kaari Saarma, Pille Varmann, Joona Sõsa, Tiia Liivalaid, Helen Lasn, 17.11.2023 https://rahvaalgatus.ee/initiatives/a1dc806b-f963-4e35-9df2-fecae468207e

[2] WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6. 6 February 2023 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf