MTÜ ÜHINENUD MEEDIKUD JA TEADLASED

MTÜ juhatuse liikmete arvuks määratud 3-7 liiget.
MTÜ aadress: Viimsi vald Harjuaa.

MTÜ eesmärk:

a) võimaldada avalikku vaba arutelu eelkõige tervist puudutavates, aga ka teistes ühiskonnas laia kõlapinda/tähtsust omavates küsimustes, sh pakkuda/otsida platvormi (avatud) diskussiooniks kodulehekülje, sotsiaalmeedia, avaliku meedia jne vahendusel.
b) aidata kaasa vaimse ja füüsilise tervise tähtsuse teadvustamisele ühiskonnas
c) aidata kaasa bioeetika (sh. meditsiinieetika) põhitõdede teadvustamisele/tutvustamisele ühiskonnas.

MTÜ liikmelisuse tingimus:

MTÜ liikmeks võetakse arstiteaduskonna, keskastme meditsiini, loodus- või bioteaduste haridusega ja/või teadustööga tegelevad kõrgharidusega isikud juhatuse otsusel.

Põhikirja nõuetele mittevastavate liikmete vastuvõtmine on üldkoosoleku pädevuses.
MTÜ liikmetel on õigus kaasa rääkida ühingu tegevuse planeerimisel, seisukohtade kujundamisel ning osaleda ühingu tegevuste elluviimisel.
MTÜ liikmete kohustusteks on osaleda üldkoosolekul ja maksta liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek.
Soovituslik on liikmetel aidata kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele, säilitada oma tegevustes/mõttelaadis eetilisus, heatahtlikkus, kollegiaalsus, kogukondlikkus.
Liige ei peaks kahjustama ühingu tegevust.

MTÜ võtab vastu ka hääleõiguseta toetajaliikmeid, kes soovivad toetada MTÜ tööd. Toetajaliikmete vastuvõtmise ja liikmetasu otsustab MTÜ juhatus. 

MTÜ liikmestaatus lõpetatakse liikme enda sooviavalduse alusel või juhatuse otsusel.

Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord:

Üldkoosoleku kutsub kokku MTÜ juhatus vähemalt 1/10 liikmete ühisel nõudmisel.
Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt minimaalselt 7 päeva (soovituslikult 30 päeva) enne koosoleku toimumise päeva elektroonilise posti teel.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 50% + 1 üldkoosolekul osalevatest liikmetest.
MTÜ vara tegevuse lõpetamisel jaotatakse heategevuslikele organisatsioonidele vastavalt üldkoosoleku otsusele.