Rahvaalgatus „EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!“

Alates 20. novembrist on võimalik oma allkirjaga toetada MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased poolt koostatud rahvaalgatust „EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!“

Rahvaalgatuse põhjuseks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute sisu [1] ja nende jõustumine[2] kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (International Health Regulations, IHR; 2005).

Oleme mures, kuna teemal, mis puudutab meie riigi võimalikke kohustusi ja meetmeid tulevastes tervisekriisi olukordades, puudub avalik diskussioon. Muudatusettepanekute protsess on veel pooleli, kuid muudatusettepanekute jõustumine on juba kinnitatud WHO 75. assambleel 2022. a mais. [2] Oleme mitmete muudatusettepanekute vastu, sest leiame, et need ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Kui Eesti riik saadab enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile lühivormis teate, et me ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaja lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad kehtima meile 12 kuu asemel 24 kuud pärast nende kinnitamist. [2]

Muu hulgas on muudatusettepanekute dokumendis (artikkel 59 p 3) kirjas, et riik peab oma siseriiklikud seadused ja halduskorralduse täielikult kohandama nende eeskirjadega mitte hiljem kui 12 kuud pärast vastavate regulatsioonide jõustumist. [2]

Viimane avalik muudatusettepanekutega dokument [1] pärineb WHO töögrupi teisest istungist 6. veebruaril 2023.

Järgnevalt toome välja mõned muudatusettepanekute punktid, mis mõjuvad alarmeerivalt:

 1. Eelnevalt mittesiduvad nõuanded muutuvad siduvateks. Artiklis 1 (lk 2) on soovituse mõlemast definitsioonist maha tõmmatud „mittesiduv“. Senise soovituse muudab sisuliselt kohustuseks punkt 1 artikli 13A esimesest versioonist (lk 13).

2. Artiklis 2 (lk 3) on rahvatervise risk maha tõmmatud ja asendatud see olukorra kirjeldusega: „kõik riskid, millel on potentsiaal mõjutada rahvatervist“.

Muudatusettepanek võimaldab ilma tegeliku ja sisulise tõsise riskita kuulutada välja rahvatervise hädaolukord näiteks tavapäraste ülemiste hingamisteede nakkushaiguste puhangute korral, millele liikmesriigid on kohustatud reageerima ettenähtud meetmetega. Sellisel kujul on võimatu kontrollida majandus-poliitiliste sidusgruppide huvidest tekitatud kunstlikke hädaohu olukordi, mille eesmärgiks võib olla diagnostiliste jm vahendite (nt testid, maskid), preventatiivsete (nt vaktsiinid) ja eksperimentaalsete ravimite turustamine ja müük.

3. Artiklis 3 (punkt 1) on maha tõmmatud, et eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi. Selle asemel soovitakse lähtuda õigluse, kaasatuse ja sidususe põhimõtetetest.

LK 3. Artikkel 3, Punkt 1

Käesolevate eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi, lähtutakse õigluse, kaasatuse, sidususe põhimõtetest ja kooskõlas liikmesriikide ühistest, kuid diferentseeritud kohustustest, võttes arvesse nende sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

Leiame, et rahvusvaheline õigusakt, mis ei austa inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi, on vastuolus EV põhiseadusega. Enne sellise õigusaktiga nõustumist on vajalik Riigikohtu poolne tagasiside, kas antud välisleping on EV põhiseadusega kooskõlas (PSJKS § 15 punkt 3). [3]

4. Artiklis 18 (punkt 1) välja toodud soovituste nimekiri sisaldab konkreetseid nõuandeid, millest osa on hoiatavalt sarnased koroonakriisi ajal Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega. Loetelust leiab nõuandeid, mida kasutati Covid-19 kriisis ja mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud.

Tuleviku tervisekriiside korral muutuksid legaalseks nii sundisolatsioon, sundvaktsineerimine kui sundravi.

Kui rahvatervise riski olukorras erakorralise müügiloaga turule tulnud vaktsiinidel ja ravimitel puuduvad uuringud, mis võimaldaksid nende kasutamisest tulenevaid tegelikke riske hinnata (farmakokineetilised uuringud, mis näitavad tervikliku tootega toimuvaid protsesse kehas pärast selle manustamist; üldsuremuse näitajatega uuringud; uuringud, mis mõõdavad spetsiifilisi biomarkereid võimaldamaks avastada organite või organsüsteemide kahjustusi), on tegemist katsetusjärgus ravimitega. EV põhiseaduse kohaselt (EV PS § 18) ei tohi kedagi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. [4]

LK 17. Artikkel 18, Punkt 1

WHO poolt liikmesriikidele nende inimeste kohta antud soovitused* võivad sisaldada järgmisi nõuandeid:

 • mingeid erilisi tervisekaitsemeetmeid ei soovitata;
 • vaadata läbi reisimise ajalugu mõjutatud piirkondades;
 • vaadata üle arstliku läbivaatuse ja laborianalüüside tõendid;
 • nõuda arstlikku läbivaatust;
 • vaadata üle tõendid vaktsineerimise või muu profülaktika kohta;
 • nõuda vaktsineerimist või muud profülaktikat;
 • viia kahtlustatavad isikud rahvatervise järelevalve alla;
 • rakendada karantiini või muid tervisekaitsemeetmeid kahtlustatavate isikute suhtes;
 • rakendada mõjutatud isikute isoleerimist ja vajadusel ravi;
 • rakendada kahtlustatavate või mõjutatud isikute kontaktide jälgimist;
 • keelata kahtlustatavate ja mõjutatud isikute sisenemine;
 • keelata mittemõjutatud isikute sisenemine mõjutatud piirkondadesse; ja
 • rakendada mõjutatud piirkondadest pärit isikutele väljumiskontrolli ja/või piiranguid.

Pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole palvega saata WHO peadirektorile teadaanne, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute jõustumise lühema tähtajaga.

Toeta rahvaalgatust! Võtame Eesti riigile lisaaega, et nimetatud dokument koos juristide, inimõiguste spetsialistide, arstide ja teadlastega läbi töötada.

___________________________________________________________________

* Kui seni kehtivas dokumendis tähendab soovitus mittesiduvat nõuannet, siis muudatuste tulemusel on definitsioonist sõna “mittesiduv” maha tõmmatud.

Viited:

 1. WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf
 2. WHO Seventy-fifth World Health Assembly, Agenda item 16.2 28.May 2022 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf
 3. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus (PSJKS § 15 punkt 3). https://www.riigiteataja.ee/akt/PSJKS
 4. Eesti Vabariigi põhiseadus (lühend – PS). https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002